Direktor

Direktor Preduzeća:

1. predstavlja i zastupa Preduzeće;
2. organizuje i rukovodi procesom rada;
3. vodi poslovanje Preduzeća;
4. odgovora za zakonitost rada Preduzeća;
5. predlaže dugoročni i srednjoročni plan strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;
6. predlaže godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja i odgovoran je za njegovo sprovođenje;
7. predlaže finansijske izveštaje;
8. izvršava odluke Nadzornog odbora,
9. bira izvršne direktore;
10. bira predstavnike javnog preduzeća u skupštini društva kapitala čiji je jedini vlasnik javno preduzeće;
11. zaključuje ugovore o radu sa izvršnim direktorima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje radni odnos;
12. donosi akt o sistematizaciji;
13. vrši druge poslove određene zakonom, osnivačkim aktom i statutom Preduzeća.

Direktora Preduzeća imenuje Osnivač, na period od 4 godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa.
Za direktora Preduzeća može se imenovati lice koje ispunjava uslove predviđene Zakonom o javnim preduzećima i Statutom Preduzeća.
Direktor Preduzeća je funkcioner koji obavlja javnu funkciju.
Direktor ne može imati zamenika.
Mandat direktora prestaje istekom perioda na koji je imenovan, ostavkom i razrešenjem.

GORAN KRAVARUŠIĆ –V.D. DIREKTORA
Rođen 21.09.1975. godine u Zrenjaninu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zrenjaninu. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu i stekao zvanje diplomirani inženjer proizvodnog menadžmenta. Od 2002. do 2012.. godine bio je zaposlen u NAFTAGAS – Transport d.o.o. Zrenjanin. U J.P. „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“ obavljao je funkciju v.d.direktora od 06.07.2012. godine do 12.07.2013. godine kada je imenovan za direktora. Funkciju direktora J.P. “Direkcija za izgradnju i uredjenje grada Zrenjanina” Zrenjanin obavljao je do 29.11.2016. godine, kada prelazi na rad u Gradsku upravu grada Zrenjanina na mesto načelnika Odeljenja za privredu.
Za v.d. direktora „Javnog preduzeća za urbanizam“ Zrenjanin imenovan je 31.03.2021. godine.

JOVAN CVETIĆ – IZVRŠNI DIREKTOR
Rođen 21.11.1960. godine u Zrenjaninu. Osnovnu i srednju školu završio u Zrenjaninu. Diplomirao na Višoj školi za organizaciju rada u Novom Sadu 1982. godine, smer Primenjena informatika. Od 1983. do 1992. godine bio zaposlen u STOUR „Metind“, a od 1.jula 1992. godine zaposlen u J.P. „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“.
Diplomirao na Univerzitetu Megatrend, Fakultet za menadžment, 2006.godine i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.
U „Javnom preduzeću za urbanizam“ Zrenjanin obavljao je funkciju vd direktora od 29.11.2016. do 20.12.2018.godine, kada je imenovan za direktora preduzeća. Od 01.04.2021. godine obavlja poslove izvršnog direktora preduzeća.

LJILJANA TOMOVIĆ – IZVRŠNI DIREKTOR
Rođena 1973.g. u Zrenjaninu. Završila Zrenjaninsku gimnaziju. Diplomirala na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zaposlena u JP “Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina” u Zrenjaninu od 2000. do 2016. godine. Od 2016. do 2021. godine radi u Odeljenju za privredu Gradske uprave grada Zrenjanina. Od 2021. godine. radi u “JP za urbanizam” Zrenjanin.