Nadzorni odbor

NADZORNI ODBOR

PREDSEDNIK Žarko Pandurov, dipl. pravnik
ČLAN - predstavnik osnivača Goran Marković, dipl.ing. mašinstva
ČLAN - predstavnik zaposlenih Zorica Karapandžin, dipl. pravnik

Nadzorni odbor Preduzeća ima tri člana, od kojih je jedan predsednik.
Predsednika i članove Nadzornog odbora Preduzeća, od kojih je jedan član Nadzornog odbora iz reda zaposlenih, a dva člana su predstavnici Osnivača, imenuje i razrešava Osnivač.
Nadzorni odbor imenuje se na period od četiri godine.
Mandat predsedniku i članovima Nadzornog odbora Preduzeća prestaje istekom perioda na koji su imenovani, ostavkom i razrešenjem.
Nadzorni odbor:
1. donosi dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja i odgovoran je za njihovo sprovođenje;
2. donosi godišnji, odnosno trogodišnji program poslovanja, usklađen sa dugoročnim i srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja iz prethodne tačke ovog člana;
3. usvaja izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja;
4. usvaja tromesečni izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti;
5. usvaja finansijske izveštaje;
6. nadzire rad direktora;
7. donosi Statut;
8. odlučuje o statusnim promenama, osnivanju drugih pravnih subjekata i ulaganju kapitala;
9. donosi Odluku o raspodeli dobiti, odnosno o načinu pokrića gubitka;
10. zaključuje Ugovore o radu sa direktorom, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje radni odnos;
11. vrši druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom.
Nadzorni odbor ne može preneti pravo odlučivanja o pitanjima iz svoje nadležnosti na direktora ili drugo lice u Preduzeću.
Odluke iz stava 1. tačka 1, 2, 7. i 9. ovog člana Nadzorni odbor donosi uz saglasnost Osnivača.
Odluku iz stava 1. tačka 8. ovog člana, Nadzorni odbor donosi uz prethodnu saglasnost Osnivača.

 ŽARKO PANDUROV – PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Rođen 30.09.1952. godine u Zrenjaninu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Radio kao sudijski pripravnik u Višem Sudu u Zrenjaninu (1980-1981), zatim kao sekretar Narodnog pozorišta (1980-1981). Pokrajinski savetnik u Sekreterijatu za Narodnu odbranu je bio u periodu 1981. do 1984. godine. Bio je rukovodilac Sekreterijata i član Izvršnog veća opštine u dva saziva (1985-1991), zatim zamenik Načelnika Okruga do 1995. godine. Od 1995. do 2013. godine radio je u „Nis Naftagas prometu“ na poslovima rukovodioca veleprodaje, šefa službe i pomoćnika direktora, kao i poslovima samostalnog stručnog saradnika.
Predsednik je Nadzornog odbora „Javnog preduzeća za urbanizam“ Zrenjanin od 2017. godine.

GORAN MARKOVIĆ – ČLAN NADZORNOG ODBORA

Rođen 31.08.1973. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu završio u Kleku, srednju Elektrotehničku školu u Zrenjaninu i diplomirao 2000. godine na Tehničkom fakultetu „ Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, kao dipl.inženjer mašinstva. Radio u preduzeću „Mile Dragić“ 2005.godine, zatim u ZZ „AgroKlek“ od 2005. do 2011. godine. Od 2011. godine radio u JP „Pošta Srbije“ kao saradnik u odeljenju za bezbednost i zaštitu, a od 30.12.2019.godine radi kao pomoćnik direktora za PJ „Zrenjanin“. Član je Nadzornog odbora „Javnog preduzeća za urbanizam“ Zrenjanin od 2017.godine.

ZORICA KARAPANDŽIN - ČLAN NADZORNOG ODBORA

Rođena 13.02.1964. godine u Zrenjaninu. Osnovnu i srednju školu završila u Zrenjaninu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Radila kao advokatski pripravnik od 1989. do 1994. godine, zatim kao sekretar Gerontološkog centra u Zrenjaninu od 1994. do 2000 godine. Od 01. juna 2000. godine zaposlena je u J.P. „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“ Zrenjanin, sada „Javno preduzeće za urbanizam“ Zrenjanin gde obavlja poslove rukovodioca Odeljenja za opšte i pravne poslove. U J.P. „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“ Zrenjanin bila je član Upravnog odbora u dva saziva u periodu od 2008. do 2013. godine i član Nadzornog odbora od 2013. do 2017. godine.   Član je Nadzornog odbora „Javnog preduzeća za urbanizam“ Zrenjanin kao predstavnik zaposlenih od 2017. godine.